Welcome to Street Food Teras //

Croeso i Deras Bwyd Stryd

Brought to you by Wales Millennium Centre and Street Food Warehouse, the Street Food Teras will be launching in Cardiff bay this May, hosting some of Cardiff’s best independent traders in an all new outdoor seating space. Rotating street food traders regularly, the Teras will be open daily for your lunchtime bites and fuelling your summer evenings with drinks and local foodie favourites. Stay tuned for trader announcements.

Wedi’i gyflwyno gan Ganolfan Mileniwm Cymru a Street Food Warehouse, bydd Teras Bwyd Stryd yn lansio ym Mae Caerdydd ym mis Mai, ac yn cyflwyno rhai o fasnachwyr annibynnol gorau Caerdydd, a hynny mewn ardal eistedd newydd sbon. Gyda’r arlwy’n newid yn rheolaidd, bydd Teras ar agor bob dydd ar gyfer cinio blasus a nosweithiau hafaidd gyda’ch hoff fwydydd a diodydd gan fasnachwyr lleol. Cadwch lygad barcud am gyhoeddiadau ynglŷn â masnachwyr.

OUR CORE VALUES // Gwerthoedd Craidd

As a leading street food events company, Street Food Warehouse feel that it is our responsibility to champion an environmentally conscious mindset, whilst simultaneously organising foodie events that are inclusive and diverse.

Fel cwmni bwyd stryd blaenllaw mae Street Food Warehouse yn teimlo cyfrifoldeb dros hybu ymwybyddiaeth amgylcheddol, ac ar yr un pryd yn trefnu digwyddiadau bwyd sy’n gynhwysol ac yn amrywiol.

diversity

DIVERSITY // Amrywiaeth

Careful consideration has gone into selecting which food vendors will trade at Street Food Teras. We want to ensure that we provide an unforgettable experience for customers (and that you keep coming back for more!). We do this by making sure that no two traders serve the same cuisine. This keeps traders happy, and it allows customers to experience cuisines from all over the world. Moreover, our rotating trader plan means customers will have a completely new experience upon every return to the Street Food Teras. 

Rydyn ni wedi ystyried yn ofalus pa fasnachwyr bwyd sy’n gwerthu eu cynnyrch yn Nheras Bwyd Stryd. Rydyn ni’n awyddus i roi profiad cofiadwy i’n cwsmeriaid (fel eich bod chi’n dychwelyd tro ar ôl tro!). Rydyn ni’n gwneud hyn drwy sicrhau fod pob un masnachwr yn gwerthu bwydydd gwahanol. Mae hyn yn cadw’r masnachwyr yn hapus, ac yn sicrhau eich bod chi’n cael blas ar fwydydd o bob rhan o’r byd. Drwy newid yr arlwy yn rheolaidd, mae cwsmeriaid yn cael profiad gwahanol bob tro maent yn ymweld â’r Teras.

sustainability

SUSTAINABILITY // Cynaliadwyedd

We consistently encourage our traders to use biodegradable packaging. By focusing on local traders at Wales Millennium Centre, it promotes local Welsh business and keeps travel costs down too - we are invested in helping both you and the planet!

Rydyn ni’n annog ein masnachwyr i ddefnyddio pecynnau pydradwy. Drwy ffocysu ar fasnachwyr lleol, rydyn yn hybu busnesau Cymreig ac yn cadw costau teithio’n isel hefyd – rydyn ni wedi ymrwymo i ofalu amdanoch chi a’n planed!

quality

QUALITY //

Ansawdd

We take enormous pride in everything that we do. We hope that you will leave Street Food Teras with a smile on your face, a full belly, and a yearning to return again and again. We only use traders with a 4 or above food hygiene rating to ensure our food safety is never compromised, and our customers are not at any risk.

Rydyn ni’n cymryd balchder ym mhob dim rydyn ni’n ei wneud. Gobeithiwn y bydd Teras Bwyd Stryd yn codi gwên, yn llenwi’ch bol, ac y byddwch yn dychwelyd tro ar ôl tro. Byddwn ni ond yn defnyddio masnachwyr sydd â sgôr hylendid bwyd o 4 neu’n uwch, er mwyn sicrhau bod ein bwyd a’n cwsmeriaid yn ddiogel.

CONTACT

Wales Millennium Centre, Bute Pl, Cardiff CF10 5AL

INFO@STREETFOODWAREHOUSE.CO.UK

02920 340587